1. Klubová výstava CDC 2010 očima rozhodčího

. this is my article about the show ...

... toto je můj článek o výstavě ...Going to your country was a challenge for us in different ways. Neither Klaus nor I had been to your beautiful country before. To make a long story short, - we enjoyed our trip from the beginning right to the end! For sure will it not have been the last time that we went to your beautiful country. 

Návštěva vaší země byla pro nás výzvou v mnoha směrech. Ani Klaus ani já jsme ve vaší nádherné zemi nikdy předtím nebyli. Ale abych to zkrátil – užívali jsme si náš výlet od začátku do konce! Je jisté, že to není naposled, co jsme zavítali do vaší nádherné země. 

We had seen some Deerhounds bred in your country before, But for sure have I not had an idea about the high quality you have. No doubt could your Deerhounds compete anywhere in the World. 

Už jsme předtím viděli nějaké deerhoundy, chované ve Vaší zemi, ale nikdy mě nenapadlo, jak vysokou kvalitu plemene máte. Bezpochyby by vaši deerhoundi mohli soupeřit po celém světě. 

The venue was great, - enough shade and space. A more than beautiful background, - what can you ask more for? Many clubs must be very jealous not to have such a place as you have. 

Místo bylo skvělé – dost stínu i místa. A k tomu ještě nádherné pozadí – co víc bych si mohl přát? Mnohé kluby vám musí takové místo závidět. 


With my winning bitch and male I found two ambassadors of the breed which are elegant but also strong enough to be able to do the job they had to do once upon a time. Only few had lovely rose-shaped ears. And two looked standing very nice, but could not move, no reach in front nor in the rear. Substance, size and coats were very good. And even with such hot weather I saw many good movers. 


V mé vítězné feně a psovi, jsem našel dva představitele plemene, elegantní, ale také dost silné na to, aby zvládli svou práci, pro kterou byli kdysi určeni. Jen málo psů mělo krásné růžicově složené uši. A dva vypadali krásně v postoji, ale nechtěli se hýbat ani dopředu, ani dozadu. Substance, velikost a srst byly velmi pěkné. A i v tak horkém počasí jsem viděl mnoho dobrých pohybářů. 

The Deerhound is not a show-dog so please do not over-trim them. Yours looked lovely, but in some countries they do a lot of trimming. Only a couple of exhibitors seemed to be too eager to win which ended in strangling the dog or pulling the flews. Not necessary at all! 

Deerhound není výstavní pes, proto ho příliš netrimujte. Ti vaši vypadali nádherně, ale v některých zemích je příliš trimují - upravují. Jen pár vystavovatelů vypadalo, že chtějí za každou cenu vyhrát, což vyústilo v přiškrcení psa nebo táhání za pysky. To nebylo vůbec nutné! 

I know that it is not easy to breed and keep a breed like our lovely Deerhounds. But do continue your way and help to widen the Gen-pole. And do not do repeat matings which have taken place in the UK or somewhere else. 

Vím, že není jednoduché chovat a vlastnit plemeno jako jsou naši půvabní deerhoundi. Ale pokračujte v nastoupené cestě a pomozte rozšířit genovou základnu. A neopakujte krytí, které se uskutečnilo v Anglii nebo jinde. 

Here in Germany we are suffering from too many litters which will bring our beloved breed not any further. Just a little thought…… 

U nás v Německu strádáme tím, že je mnoho vrhů, které plemenu nic nepřinášejí. Jen se trochu zamyslet… 

Thank you very much again. Your hospitality and all your friendly exhibitors, created the atmosphere to make this show so very, very special. No doubt a venue we shall not forget. 

Znovu moc děkujeme. Vaše pohostinnost a všichni vaši přátelští vystavovatelé vytvořili atmosféru, která učinila výstavu tak velmi, velmi vyjímečnou. Bezpochyby výstava, na kterou nikdy nezapomeneme. 

And we shall see you all hopefully soon again! 

Doufáme, že vás všechny zase brzy uvidíme! 

Björn Fritz 

Výsledky 1. klubové výstavy CDC 12.06.2010
Pár slov o klubové výstavě

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha