Problematika genetického testování

Vzhledem k množícím se dotazům a šířeným dezinformacím mezi členy klubu ohledně významu testování Deficience Faktoru VII u chovných jedinců plemene deerhound, přikládám článek prezidenta FCI pana Tamas Jakkel. Prosím o pozorné přečtení. Předpokládám, že vám tímto řada pochybností a dotazů bude vysvětlena a zodpovězena. Pokud budete mít další dotazy, můžete se obrátit na výbor klubu. Když by byla potřeba v souvislosti s položeným dotazem, odborná konzultace, v souvislosti s položeným dotazem, výbor klubu se obrátí s vaším dotazem přímo na akreditovanou laboratoř nebo veterinární pracoviště.

Pes/fena u kterého je zjištěn zmutovaný gen krvácivosti jedno = heterozygot nebo oboustranný = pozitivní homozygot NENÍ NEMOCNÉ ZVÍŘE, jak jste mnohdy nesprávně pochopili, nicméně s touto informací a danou genetickou výbavou určitého zvířete je potřeba rozumně pracovat v dalším chovu. Pokud jste si na webu klubu přečetli pozorně metodiku testování, zjistíte že řada doporučení, uvedených v článku, jsou zde aplikovaná.

Protože zjevně nejsme v naší zemi připraveni na zveřejňování těchto výsledků plošně, budou, po dohodě ve výboru, výsledky testů v této chvíli uloženy výhradně v listinné formě v chovatelském archivu klubu a informace o nich podané zájemců pouze s písemným souhlasem majitele daného psa/feny.

V budoucnu bychom měli zvážit i testování DEPOH a bude zajímavá spojitost mezi výsledky testů DFVII a DEPOH. K tomu budeme potřebovat vaši spolupráci.

Nyní předávám slovo panu Tamas Jakkel, presidentovi FCI.

Originální znění :
THE BASICS OF USING GENETIC TESTS by Mendel's rules of inheritance.
DNA TESTING IS A BLESSING WHEN IT'S BEING USED PROPERLY AND CLEVERLY, and a MALDICTION WHEN USED OTHERWISE!
Luckily many breeders started to use DNA tests in their breeding programmes. BUT not all of them aware of how to use its result protecting quality without unnecessarily loosing gene pool and causing "bottle neck effect", that can be fatal in some other aspects, especially, when we want to use it to avoid OTHER problems than the one single genetic defect we are concentrating on!
My own rules:
1.Do NOT breed based only on papers and documents! Do not create a litter just because its expected parents are fitting to each other in their genetic profile!! TAKE the PRIORITY of overall QUALITY, CONFORMATION, BREEDTYPE, CHARACTER, HEALTH and FUNCTIONAL TEMPERAMENT , and THEN you choose the best amongst of them by their genetic tests in different subjects you are aware of!
2.ALWAYS give priority to those DNA test results related to the health, expected life span, quality of life, instead of features that has nothing to do with it, (like COLOUR f.e., especially if THAT colour is in the gene pool of the breed, does not affect health issues but the human made Standard does not accept it bc of some reason )!
3. Do NOT eliminate " carriers" with good quality related to 1 single gene failure out of many millions, because you will easily sacrifice all of those qualities. LEARN how to use carriers without producing even ONE SINGLE affected dog!
4. REMEMBER that these rules are only STATISTICS, the number of healthy or affected dogs can be different in any produced litter. Using 2 " carriers" can result all " clear" puppies in your litter with some luck, but has the risk to have all puppies affected, so it cannot be generally advised.
5. An " affected" dog of otherwise great qualities ( working ability, temperament or even being "clear" in some other serious illnes that affects the breed) with a " clear" counter parents will NOT produce ANY sick puppies, but because all of them will be healthy carriers, hopefully carrying the great quality, the F2 generation MUST be planned and created using DNA test! If you give away puppies from such litter to only pet owners then better to neutralize them or not giving their documents away until the new owner follows the order of the breeder for possible further breeding.
DNA TESTING IS THE WAY TO BREED NOWADAYS, USING THE EVER GROWING NUMBER OF THE SCIENCE's RESEARCHES' RESULTS, BUT
You do NOT need to use unnecessary tests, just because it is available, if that failure does not exist in your breed or if it does not effect the overall quality, the life span, health, function or the quality of the dog's life!
USE THE POSSIBILITIES and do NOT let yourself being MISLED by anybody with limited knowledge!

Překlad:
ZÁKLADY POUŽÍVÁNÍ GENETICKÝCH TESTŮ podle Mendelových pravidel dědičnosti.
TESTOVÁNÍ DNA JE POŽEHNÁNÍM, KDYŽ SE POUŽÍVÁ SPRÁVNĚ A SMYSLUPLNĚ, ALE MŮŽE SE STÁT PROBLÉMEM PŘI NEVHODNÉM POUŽITÍ!
Naštěstí mnoho chovatelů začalo ve svých chovatelských programech používat testy DNA. ALE ne všichni si uvědomují, jak využít jeho výsledek k ochraně kvality bez zbytečné ztráty genofondu a způsobení „efektu hrdla láhve“, který může být v některých jiných ohledech fatální, zvláště když se jeho pomocí chceme vyhnout JINÝM problémům, než je jedna jediná genetická vada, na kterou se soustředíme!
Moje vlastní pravidla:
1.Nechovejte pouze na základě rodokmenů a dokumentů! Nevytvářejte vrh jen proto, že se jeho očekávaní rodiče svým genetickým profilem k sobě hodí!! Vezměte jako prioritu celkovou KVALITU, PŘIZPŮSOBIVOST, PLEMENNÝ TYP, CHARAKTER, ZDRAVÍ A TEMPERAMENT a pak si z nich vyberte ty nejlepší na základě jejich genetických testů v různých směrech, které znáte!
2. VŽDY dávejte přednost těm výsledkům testů DNA, které souvisí se zdravím, očekávanou délkou života, kvalitou života, namísto rysů, které s tím nemají nic společného (např. BARVA, zvláště pokud je TATO barva zakotvena v genofondu plemene, neovlivňuje zdravotní problémy, ale lidský faktor ji z nějakého důvodu odmítá!)
3. NEVYŘAZUJTE Z CHOVU „přenašeče“ s dobrou kvalitou související se stavem jednoho jediného genu z mnoha milionů, protože pak snadno obětujete všechny ostatní vlastnosti. NAUČTE SE, jak používat přenašeče, aniž byste vyprodukovali JEDINÉHO postiženého psa!
4. PAMATUJTE, že tato pravidla jsou pouze STATISTIKY, počet zdravých nebo postižených psů se může v každém narozeném vrhu lišit. Použití dvou"přenašečů" může mít s trochou štěstí za následek všechna "čistá" štěňata ve vašem vrhu, ale existuje také riziko, že budou postižena všechna štěňata, takže to nelze obecně doporučit.
5. "Postižený" pes jinak skvělých kvalit (pracovní schopnosti, temperament nebo dokonce "čistý" v některých jiných vážných onemocněních, které ovlivňují plemeno) s "čistými" rodiči NEBUDE produkovat ŽÁDNÁ nemocná štěňata, protože všechna budou zdraví přenašeči a doufejme, že ponesou skvělou kvalitu. Ale protože následně i generace F2 MUSÍ být PEČLIVĚ naplánována, tato musí být vytvořena pomocí testu DNA! Pokud štěňata z takového vrhu, rozuměj F1, předáte pouze majitelům domácích mazlíčků, je lepší jejich rodokmen označit při vydání jako „omezená registrace“, dokud nový majitel nesplní doporučení chovatele pro případný další chov.
TESTOVÁNÍ DNA JE V SOUČASNOSTI SPRÁVNOU CESTOU V CHOVU ZA VYUŽITÍ ROSTOUCÍHO POČTU VÝSLEDKŮ VĚDECKÝCH VÝZKUMŮ, ale
NEMUSÍTE používat zbytečné testy, jen proto, že jsou dostupné, pokud se tento nedostatek u vašeho plemene nevyskytuje nebo pokud nemá vliv na celkovou kvalitu, délku života, zdraví, funkci nebo kvalitu života psa!
VYUŽIJTE MOŽNOSTI a NENECHTE se klamat nikým s omezenými znalostmi!
Převzato Facebook, autor :
Tamas Jakkel
President FCI

(překlad Voborníková, leden 2024)

Pozn. „omezená registrace“ viz. zápisní řád ČMKU X./22

Problematika testování Tamas Jakkel

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha