ZÁPISNÍ ŘÁD

I. Úvodní ustanovení

 

1. Cílem Czech Deerhound Clubu (dále jen CDC) je chov čistokrevného plemene deerhound s průkazem původu při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro dané plemeno, tak jak je popsáno standardem FCI.

2. Zápisní řád CDC je základní normou pro chov skotského jeleního psa a plně respektuje Mezinárodní chovatelský řád FCI., platné standardy, Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, platný Zápisní řád ČMKU, Řád ochrany zvířat při veřejném vystupování nebo svodu zvířat a při chovu ČMKU a řády, směrnice a stanovy CDC.

3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu FCI. Dále obchod se psy a podpora tohoto konání.

4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení mezinárodního chovatelského řádu FCI jakožto vyšší závazné normy

5. Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu CDC jsou směrnice, které tento řád doplňují a upravují dle konkrétně platné legislativy a potřeb klubu. Současně tyto směrnice mohou být samostatně upraveny výborem klubu podle nově vzniklé situace v budoucnosti.

 

II. Chov a jeho řízení

 

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, nikoli však dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí CDC a chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

2. Druhy chovu:

 • čistokrevná plemenitba,
 • liniová plemenitba.

3. Chovat plemeno skotský jelení pes lze jen prostřednictvím CDC, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. CDC je řádným členem ČMKU. Pro chov plemene zastřešeného CDC není nutné být členem klubu.

4. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v CDC. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub. Speciální podmínky chovnosti určuje CDC. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a závaznými právními předpisy, zejména zákonem č.166/1999 Sb., o veterinární péči a zákonem č.246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. CDC garantuje pouze chov plemene, pro která byl ČMKU zmocněn. Klub poskytuje chovatelský servis pro chovatele, umožňuje chov i nečlenům klubu za podmínek platných pro chov v CDC. S chovateli - nečleny je uzavírána písemná smlouva.

5. CDC plně respektuje Zápisní řád ČMKU, veškerá ustanovení Mezinárodního chovatelského řádu FCI.

6. Do chovu nejsou připuštěni psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující. Jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu. Z chovu jsou vyloučeni jedinci agresivní.

 

III. Chovatelská stanice

 

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.

6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost.

7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.

8. Registrace chovatelské stanice zaniká:

 • písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice,
 • úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU – Zásady registrace chovatelských stanic.

9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně Rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

 

IV. Chovní jedinci

 

1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených a uvedených CDC v Bonitační řádu klubu.

2. Podmínky pro zařazení do chovu určuje CDC ve své pravomoci, přičemž respektují platný standard FCI. Pokud existuje více klubů pro jedno plemeno, musí mít stejné podmínky pro zařazení do chovu a vzájemně si respektovat chovné jedince.

3. CDC je oprávněn prostřednictvím svých orgánů kontrolovat a sledovat:

 • zda jsou chovní jedinci v trvalém držení svého majitele,
 • v jakých podmínkách jsou chovní jedinci držení a v jakém zdravotním stavu se nacházejí,
 • jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat.

 

4. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí CDC do průkazu původu. Klub zajišťuje předání průkazu původu plemenné knize k zapsání jedince do evidence chovných jedinců.

 

V. Chovatel, majitel chovného psa

 

1. Majitel chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.

2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.

3. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu a plemenné knize.

5. Změna držení:

 • u chovného psa neprodleně,
 • u feny se zápisem vrhu musí být změna oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize.

 

6. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.

7. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého.

8. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

9. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí.

 

VI. Krycí list - náležitosti, manipulace s krycími listy.

1. Před plánovaným krytím chovné feny si chovatel stáhne krycí listy na stránkách klubu nebo požádá o vystavení krycího listu formou doporučeného dopisu poradce chovu.
2. Formulář krycího listu je zásadně vypracován CDC. 
3. Chovatel si navrhuje krycí psy sám nebo o navržení požádá cestou doporučeného dopisu příslušného poradce chovu. Příslušný poradce chovu smí zamítnout návrh chovatele jen za předpokladu, že spojení chovatelem navržené, ohrožuje základní chovatelské cíle CDC. Chovatel má v tomto případě právo odvolat se proti rozhodnutí k výboru CDC. 
4. Krycí list vydaný příslušným poradcem chovu musí vždy obsahovat návrh minimálně dvou krycích psů. 
5. Krycí listy musí obsahovat následující údaje: 

 1. jméno krycího psa, který byl použit k nakrytí chovné feny;
 2. pro chovné psy ze zahraničí, je majitel chovné feny povinen doložit doklad o chovnosti psa a kopii jeho rodokmenu;
 3. jméno feny a číslo jejího zápisu;
 4. jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa;
 5. jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny;
 6. podpisy obou majitelů (držitelů);
 7. místo a datum krytí. 

6. Majitel chovné feny zasílá krycí list č. 1 poradci chovu nejpozději do 14 dnů od nakrytí feny. 
7. Majitel chovné feny je plně zodpovědný za zaslané podklady příslušnému poradci chovu dle platných klubových normativů. Klub nenese žádnou odpovědnost za neznalost řádu, směrnic a stanov CDC, ČMKU a FCI majitelem chovné feny v případě chovu plemene skotských jeleních psů zastřešených Klubem. 
8. Majitel krycího psa má právo odmítnout krytí bez udání důvodu. 
9. Řádně vyplněné a podepsané krycí listy jsou nezaměnitelným dokladem, který je součástí přihlášky vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání průkazů původu. 
10. Způsob manipulace s krycími listy i dalšími doklady nutnými k zápisu vrhu určí CDC. 

 

VII. Krytí

 

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci a na základě platného krycího listu.

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě.

3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.

4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.

5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu zápisního řádu CDC, uvedený na krycím listu.

7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení (stejně jako v případě neplánovaného krytí vlastním psem majitele) řeší CDC individuálně.

8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovného psa povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody.

10. Po krytí vyplní držitel psa a majitel (držitel) feny krycí listy.

11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení nezávislého na CDC.

12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem.

13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení peněz uhrazených za akt krytí.

16. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

 

VIII. Vrh a jeho kontrola

1. Fena a vrh mají být umístěny u svého držitele. Pokud je nutno fenu umístit jinak, musí být o této skutečnosti uvědomen příslušný chovatelský klub.

2. Za období jednoho kalendářního roku je u chovné feny povolen maximálně 1 vrh. Vrh, kdy fena porodí pouze jedno štěně je započítáván jako regulérní vrh. Feně jsou povoleny maximálně 4 vrhy za život.

3. Všechna narozená štěňata mohou být ponechána chovné feně, ale to jen v případě, že jí bude poskytnutá nezbytná a vzorná péče Regulaci počtu štěňat, stejně jako i utrácení ostatních zvířat v chovech, smí provádět pouze veterinární lékař a to jen v případech stanovených § 5 Zákona 246 1998 Sb. Jde o případy, kdy:

 • slabost, nevyléčitelná nemoc, těžké poranění, genetická nebo vrozená vada, celkové vyčerpání nebo stáří zvířete znamenají při dalším přežívání jedince jeho trvalé utrpení,
 • jde o ochranné a zdolávací nařízení při výskytu nákazy nebo jiného hromadného onemocnění zvířat,
 • jde o redukování populace zvířat.

Posouzení, kdy je vhodné z uvedených důvodů zvíře usmrtit, náleží veterinárnímu lékaři.

 

4. Ve výjimečném případě, např. při propůjčení krycího pesa ze zahraničí na omezenou dobu, klub může mimořádně povolit majiteli chovné feny druhé krytí v jednom kalendářním roce. Po dvou vrzích v jednom kalendářním roce následuje u chovné feny povinná 12 měsíční pauza. Mimořádné krytí podléhá schválení výborem CDC.

6. O narození štěňat je chovatel povinen podat písemnou zprávu příslušnému poradci chovu a držiteli psa, která obsahuje:

 • základní identifikační údaje,
 • datum krytí a vrhu,
 • počet celkem narozených, mrtvě narozených, ponechaných štěňat,
 • pohlaví,
 • informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).

 

7. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) držiteli krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí.

8. Podmínky kontroly vrhu se řídí vnitřní Směrnicí CDC.

 

IX. Průkaz původu

 

1. Průkaz původu (dále v celém textu jen PP) je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

2. PP musí obsahovat :

 • nutné identifikační údaje o psu/feně:
 1. plemeno,
 2. jméno a chovatelská stanice,
 3. pohlaví,
 4. datum narození,
 5. tetování/čipování,
 6. druh a barvu srsti,
 7. údaje o chovateli.
 • nejméně tři generace předků FCI (neplatí pro zvláštní a národní registr),
 • část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů a bonitací.

 

3. Pro každého jedince je vystaven jeden PP. PP je příslušenstvím tohoto jedince.

4. Chovatel je povinen předat PP nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl PP vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu PP.

5. Ztrátu PP je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený PP je možno vystavit přepis, za zničený nebo ztracený PP lze vystavit duplikát.

6. Úřední zápisy, změny a doplňky do PP smí provádět pouze plemenná kniha ČMKU.

7. Zápisy do části PP k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, poradci chovu a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU). Za správnost údajů uvedených v PP odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

 

X. Zápisy štěňat do plemenné knihy

 

1. PP vystavuje plemenná kniha ČMKU na základě smlouvy s CDC.

2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má majitel feny stálé bydliště. Výjimky jsou povoleny pro chovatele čistokrevných psů, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.

3. Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je výhradně platná přihláška vrhu. Za platnost přihlášky vrhu odpovídá příslušný hlavní poradce chovu Klubu pro dané plemeno a chovatel.

4. Součástí přihlášky vrhu jsou krycí listy a v případě zahraničního krytí i kopie originálu PP včetně dokladu o chovnosti.

5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – t.zn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška vrhu označených štěňat musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Doporučuje se vést pro každé plemeno v chovatelské stanici zvláštní abecední řadu. Jména nesmějí obsahovat název chovatelské stanice, vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno nesmí tvořit pouze předložka česká ani cizojazyčná (von,of,…). Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, Y, X a písmena s diakritikou.

7. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

8. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

9. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může jednu fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice pouze jedenkrát. Zapůjčení feny musí být plemenné knize doloženo písemnou smlouvou.

10. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání.

 

XI. Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

 

1. Jedincům dovezeným s platnými PP, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu/-rok importu/rok narození. V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do rodokmenu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy .

2. PP, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.

3. Originální PP se u importovaných zvířat zásadně nepřepisují na formuláře ČMKU. Jakékoliv dodatečné úpravy originálu jsou trestné.

 

XII. Zápis do registru

 

Registr je součástí řádné plemenné knihy ČMKU. PP, vystavené pro všechny jedince zapsané do registru musí být výrazně odlišené od PP jedinců řádně zapsaných (FCI). Jsou vždy bez zkratky ČMKU, bez znaku FCI a s vyznačením druhu registru. Při plemenné knize ČMKU existují 3 druhy registru:

1. pomocný

2. zvláštní

3. národní

ad 1. Pomocný registr (P Reg)

Do pomocného registru se zapisují:

 • Jedinci importovaní z nečlenských zemí nebo nečlenských organizací FCI, pokud tato země není zemí jejich původu (např. pudl z Vietnamu apod.).
 • Jedinci bez PP.

Pomocný registr vede výhradně pracoviště plemenné knihy ČMKU č.1, a to pro všechna plemena. Průkaz P Reg je vystaven pouze na základě písemné žádosti příslušného chovatelského klubu.

 • K ní je nutno doložit dva originály výstavních posudků od dvou mezinárodních rozhodčích s oceněním nejméně „velmi dobrá“. Kopii této žádosti poskytne klub majiteli dotyčného psa pro účely přihlašování na výstavu k získání uvedených posudků.
 • Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU.

Pro jedince v pomocném registru je pověřeným pracovníkem plemenné knihy vystavena registrační karta (průkaz P Reg), kde smí být uvedeno pouze jméno, plemeno, datum narození, eventuelně barva a typ srsti. Jména předků se neuvádějí, i když jsou známa, stejně jako chovatel. Je možno vystavit též přílohu pro výstavy. Zápis se provádí ve zvláštní řadě čísel, jediné pro celou ČR a pro všechna plemena v pomocném registru tímto způsobem: P Reg/zkratka plemene/pořadové číslo/rok zápisu/rok narození, je-li znám Jedinci zapsaní v pomocném registru smí být v chovu spojováni výhradně s partnery zapsanými v řádném rejstříku (FCI) plemenné knihy ČMKU, pokud nejde o národní plemeno (N Reg).

ad 2. Zvláštní registr (Z Reg)

Do zvláštního registru se zapisují:

 • Potomci jedinců zapsaných v pomocném registru, nejde-li o plemeno vedené v N Regu.
 • Jedinci importovaní z nečlenských zemí FCI, pokud jsou tyto země zeměmi původu dotyčného plemene (např. azavak z Mali).
 • Jedinci ze zahraničních registrů FCI na úrovni zvláštního registru, jestliže tito psi postrádají 3 kompletní generace.
 • Jedinci importovaní ze zemí FCI, kteří nemají doloženy 3 generace předků FCI.

Štěňatům, narozeným ve zvláštním registru, se vystavuje PP se všemi běžnými identifikačními údaji a všemi předky, kteří jsou v dokladech rodičů uvedeni. Zápis do zvláštního registru se provádí v souvislé řadě čísel spolu s řádnými zápisy daného plemene způsobem: Z Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození

Psi importovaní ze zemí bývalého Sovětského svazu zapsaní v ČR do roku 1990 mající úplné PP nejsou vedeni v Z Reg. Všichni takoví psi zapsaní po 1.1.1991 jsou v Z Reg, není-li vydaný PP již zaregistrován v FCI uznané plemenné knize těchto zemí či nejde-li o národní plemeno (N Reg).

ad 3. Národní registr (N Reg)

Do národního registru se zapisují plemena nebo rázy neuznané FCI (český horský pes, moskevský toy terier, chodský pes, pražský krysařík, vícebarevný pudl atd.), a to i tehdy, nemají-li zapisovaní psi kompletní 3 generace. Pro jedince v národním registru je vystavován PP se všemi identifikačními údaji, nezbytnými pro chov plemene, jak u štěňat, tak u předků podle požadavků chovatelského klubu. PP je dle nařízení FCI označen nápisem „breed not recognized by the FCI “. Zápis se provádí v separátní řadě čísel pro každé plemeno nebo neuznaný ráz způsobem:

N Reg/zkratka plemene/číslo zápisu/-event. rok importu/rok narození

 

XIII. Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

 

1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál PP.

2. Přepis PP se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního PP. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený PP.

3. Duplikát PP se vystavuje v případě, kdy byl původní PP ztracen, případně pes, jemuž původní PP patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní PP, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát PP se vydává po zveřejnění žádosti v kynologických časopisech (Pes přítel člověka, Svět psů, ebeny.Myslivost) a na webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum uveřejněné v kynologickém tisku. Po vydání duplikátu se stává původní PP neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%.

 

Export

 

1. PP jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:

 • razítkem EXPORT PEDIGREE,
 • reliéfním razítkem se znakem ČMKU,
 • hologramem,
 • kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka,
 • jménem a kompletní adresou nového majitele.

 

2. Exportní PP lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu Klubem chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

2. Zápisní řád Klubu respektuje veškerá ustanovení Zápisního řádu ČMKU a závazných právních předpisů.

 

Tento Zápisní řád projednala a schválila členská schůze ze dne 12.09.2009. Členská schůze schválila změnu v bodě VI. Krycí list - náležitosti, manipulace s krycími listy, odst. 4 dne 18.9.2010.
01.09.2012. Členská schůze schválila změnu kapitoly VI. Krycí list - náležitosti, manipulace s krycími listy, vymazán bod 17. - Zahraniční krytí

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha