Rozhovor s panem Björnem Fritzem - Fritzen´s (Německo)


Proč jste se rozhodl pro deerhoundy a jaký byl váš první?


As a child I had always a great interest in dogs especially sight-hounds. My first dog was a Deerhound she was bred in Germany. Her name was Bedley of Baskerville, - out of an American bitch by a male of almost British lines. I got her from the Oelmuehle kennel, she was the foundation bitch of their kennel. 

Jako dítě jsem měl vždy velký zájem o psy, zejména o chrty. Můj první pes byl Deerhound odchovaný v Německu. Její jméno bylo Bedley of Baskerville, - po americké feně a otci z převážně anglické linie. Dostal jsem ji z chovatelské stanice Oelmuehle, byla zakládající fenou jejich chovatelské stanice. 

Kteří z vašich psů byli nejslavnější a měl jste nějakého favorita? 

There have been some; F. Charlotte, F. Dorian Gray, F. Great Gatsby, F. Imagine the blues, F. Kate, F. Molly the Mop. They have been top winners and have won either a Club Show, World Show title or won at the Sighthound Show Skokloster. I also imported several dogs which were either influential for us or in other kennels. Two favourite dogs for us were no doubt Ardkinglas Quintet and Killoeter Ellie, They had a long life and were a great fun. Two great ambassadors of the breed! 

Byli zde někteří, Fritzen ´s Charlotte, Fritzen ´s Dorian Gray, 
Fritzen ´s Great Gatsby, Fritzen ´s Imagine the blues, Fritzen ´s Kate, Fritzen ´s Molly the Mop. Byli top vítězi a získali tituly na Klubových výstavách, Světové výstavě nebo vyhráli Sighthound Show Skokloster. Také jsem dovezl několik psů, kteří měli vliv nejen na náš chov, ale i na chov v jiných chovatelských stanicích. Dva naši oblíbení psi pro nás byli bezpochyby Ardkinglas Quintet a Killoeter Ellie. Měli dlouhý život a byli jsme s nimi šťastní. Dva dokonalí představitelé plemene! 


Co si myslíte o pravidelném vyšetřování srdce? Je to potřebné, jak často, testujete své psy a co děláte, pokud výsledek není dobrý? 


The dogs we use in our breeding program are heart tested. We think that it is very important as we do not want to have dogs dying too young of DCM. Never breed from a dog that has a heart problem. And watch the families it runs in lines. 


Psi, které používáme v našem chovu mají testované srdce. Myslíme si, že je velmi důležité, protože nechceme, aby psi umírali příliš mladí na dilatační kardiomyopatii. Nikdy nepoužíváme v chovu psa, který má problémy se srdcem. A sledujeme předky a potomky, protože tento problém jde v liniích. 

Jaký je Váš názor na dysplazii loketních a kyčelních kloubů a vyšetření PRA u deerhoundů? 

There is no problem from my point of view. 

Toto není problém z mého pohledu. 

Jaký je váš názor na testování jaterního zkratu (PSS) ? 

As I have seen puppies having PSS, we think you should test. The puppy-buyers go through a terrible time. We have been lucky but others have not. 

Jak jsem viděl štěňátka s PSS, myslíme si, že by se měla testovat. Nový majitel štěněte si musí prožít hrozné chvíle. My jsme měli štěstí, ale jiní ne. 

Jaký je váš názor na liniovou plemenitbu? Používáte ji a pokud ano, s jakými výsledky ? 

We very much believe in line-breeding. We breed to dogs from lines we have known and also know their backgrounds. Like their looks and – how long did they live -. When we think that we might get to narrow in the gene-pool we try to get out but never to far. Meaning, going into lines where we have no knowledge of. 

Věříme v liniovou plemenitbu. V chovu používáme psy z linií, které známe a také známe jejich předky. Jak vypadali, jak dlouho žili. Když si myslíme, že bychom se mohli dostat do příliš úzké příbuznosti, snažíme se „dostat ven“, ale nikdy ne „příliš daleko“. Znamená to, nejít do linií, o kterých nic nevíme. 

Jaké chovatelské metodě dáváte přednost a proč? 

Line breeding, - we know more about their families. And it is more likely to get no unexpected "disasters"

Liniová plemenitba, víme zde více o rodinách. Je pravděpodobnější, že nepřijdou žádné neočekávané "katastrofy" 

Myslíte si, že současní deerhoundi se dožívají vyššího nebo nižšího věku než před lety? Mají více zdravotních problémů ? 

I think the live-span in the breed has not changed. Nowadays you can have more tests done

. We would like to see more people that think about “looks”, health and fitness at once. 

It is rather sad that there are too many around in this small breed which care only for one point………………..


Myslím, že délka života v chovu se nezměnila. V současné době můžeme dělat více testů. Přáli bychom si, aby více lidí uvažovalo komplexně o vzhledu, zdraví a výkonu. Je dosti smutné, že existuje příliš mnoho lidí kolem tohoto málopočetného plemene, kteří vidí jen jednu věc……………………….


Pokud posuzujete na výstavě, co je nejdůležitější? 


The overall appearance is surely very important while the dog (in any breed) is standing. Having said that a moderate looking exhibit with a fantastic movement might be more typical…………….

In general I like a well presented dog but not overdone. No obvious trimming (a Deerhound is not a Giant Schnauzer), a Deerhound has to have a good and never an aggressive temperament. 

A happy Deerhound in good condition is a joy to watch. 


Celkový vzhled je jistě velmi důležitý, zatímco pes (v každém plemeni) stojí. Musím říci, že zároveň hledám předvedení v pohybu, který nemůže být typičtější…………….

Obecně mám rád dobře předvedeného psa, ale ne přehnaně. Žádné zřejmé trimování (Deerhound není velký knírač), Deerhound musí mít dobrou a nikdy agresivní povahu. Šťastný Deerhound v dobré náladě, na takového je radost se dívat. 

S pozdravem, 

Björn Fritz 

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Spanish


Klubové akce 2018:

Klubové výstavy:
16.6.2018
Klubová výstava
se zadáváním titulu KV
Náměšť nad Oslavou

25.8.2018
Klubová výstava
Praha